Algemene Voorwaarden SV Legal BV en Mr. Peter P. Klokkers  - versie SV Legal 2023-07

 1. RRV Advocaten is een kantoorcombinatie van advocaten en rechtsperso(o)n(en). Opdrachten uitgevoerd door mr. I. Rhodes, mr. N. Velthorst, mr. S.S. Oedit Doebé (vanaf 1-1-2023), mr. M. Booij en mr. T.B. Brinkman, worden aanvaard door SV Legal BV, gevestigd aan de Hoogoorddreef 62, 1101 BE Amsterdam, ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nr. 62094041. Opdrachten uitgevoerd door mr. P.P. Klokkers worden aanvaard door de eenmanszaak Mr. Peter P. Klokkers, ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nr. 53918363.
 2. Op alle opdrachten van zowel SV Legal BV als Mr Peter P. Klokkers zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de (beroeps)aansprakelijkheid is opgenomen. Deze zijn te vinden op onze website: www.rrva.nl en worden u tevens op eerste verzoek gratis toegezonden.
 3. Waar in dit document het begrip “SV Legal BV” wordt gebruikt, wordt daarmee steeds bedoeld: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SV Legal B.V.
 4. Waar in dit document het begrip “Klokkers” wordt gebruikt, wordt daarmee steeds bedoeld: de eenmanszaak Mr. Peter P. Klokkers.
 5. Waar in dit document het begrip “Algemene Voorwaarden” wordt gebruikt, wordt daarmee bedoeld: de Algemene Voorwaarden van zowel SV Legal BV als Mr. Peter P. Klokkers, waarvan de meest recente versie is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zoals die te vinden zijn op de website rrva.nl.
 6. Waar in dit document het begrip “Cliënt” wordt gebruikt, wordt daarmee bedoeld: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die (alleen of gezamenlijk met anderen) aan SV Legal BV en/of Klokkers een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.
 7. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Cliënt en SV Legal BV en Klokkers.
 8. Klokkers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade tengevolge van beroepsfouten, wanbetaling, faillissement, surseance van betaling, bewindvoering, schuldsanering of anderszins van SV Legal BV en/of advocaten die in haar naam opdrachten aanvaarden.
 9. SV Legal BV en/of advocaten die in haar naam opdrachten aanvaarden zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade tengevolge van beroepsfouten, wanbetaling, faillissement, surseance van betaling, bewindvoering, schuldsanering of anderszins van Klokkers.
 10. SV Legal BV en Klokkers verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over de verwerking door SV Legal BV en Klokkers is opgenomen in het Privacy Statement. Het Privacy Statement is te raadplegen op de website rrva.nl.
 11. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding van de Cliënt met SV Legal BV en Klokkers. Dit betekent onder meer dat – tenzij uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt – de uitvoering van de opdrachten die de Cliënt aan SV Legal BV en Klokkers heeft verstrekt zo nodig kan plaatsvinden door meerdere medewerkers of door een andere medewerker dan de persoon bij wie de opdracht aanvankelijk is ondergebracht.
 12. Het is van groot belang dat de Cliënt alle gegevens, informatie en/of bescheiden die nodig zijn voor de goede uitvoering van de opdracht tijdig en volledig aan de behandelaar van de opdracht verschaft en dat de Cliënt de behandelaar van de opdracht volledig in staat stelt de opdracht uit te voeren. Als blijkt dat de Cliënt hierin tekort schiet of dreigt te schieten zijn SV Legal BV en Klokkers gerechtigd de opdracht onmiddellijk op te schorten of te beëindigen, zonder dat SV Legal BV en Klokkers hierdoor schadeplichtig worden. Deze bevoegdheid tot opschorting of beëindiging hebben SV Legal BV en Klokkers ook wanneer de Cliënt tegenover SV Legal BV en Klokkers tekort schiet in de nakoming van diens financiële verplichtingen.
 13. De aansprakelijkheid van SV Legal BV en Klokkers tegenover de Cliënt voor schade, uit welken hoofde ook, is steeds beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van SV Legal BV en Klokkers in het betreffende geval wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat SV Legal BV en Klokkers in verband met die verzekering dragen. Dit bedrag is maximaal EUR 500.000,00 per gebeurtenis met een maximum van EUR 1.000.000,00 per jaar. Als het maximum verzekerd bedrag van EUR 1.000.000,00 wordt overschreden, zal naar rato van dit verzekerd bedrag worden uitgekeerd, waarbij het maximum verzekerd bedrag van EUR 500.000,00 tevens de limiet is voor het bedrag dat bij die verdeling meetelt. De bevoegdheid tot aansprakelijkstelling vervalt indien de vorderingen niet binnen 366 dagen worden ingediend na de datum waarop de advocaat de behandeling van de zaak heeft beëindigd, tenzij die vordering onder de dekking van de verzekering valt.
 14. Als in een concreet geval geen aanspraak bestaat op enige uitkering van de hiervoor bedoelde verzekeraar, zal de aansprakelijkheid van SV Legal BV en Klokkers steeds beperkt zijn tot maximaal het totaal door SV Legal BV en Klokkers bij de Cliënt in rekening gebrachte honorarium exclusief btw.
 15. Zo nodig kunnen ook de aandeelhouders, haar bestuur, alle medewerkers en andere personen van SV Legal BV en Klokkers die bij de uitvoering van enige opdracht zijn betrokken, jegens de Cliënt een beroep doen op de Algemene Voorwaarden, daaronder begrepen de aansprakelijkheidsbeperkingen.
 16. SV Legal BV en Klokkers zijn tegenover de Cliënt niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden die door of op advies van SV Legal BV en Klokkers voor de Cliënt zijn ingeschakeld (bijvoorbeeld deurwaarders en externe deskundigen). SV Legal BV en Klokkers zijn bevoegd namens de Cliënt aansprakelijkheid beperkende bedingen van genoemde derden te aanvaarden.
 17. Op de rechtsverhouding tussen SV Legal BV en Klokkers en de Cliënt is de Kantoorklachtenregeling SV Legal BV en Klokkers advocaten van toepassing, waarin onder meer beschreven staat op welke wijze de Cliënt eventuele klachten over de dienstverlening bij SV Legal BV en Klokkers kan indienen. De Kantoorklachtenregeling SV Legal BV en Klokkers advocaten is te raadplegen op de website rrva.nl.
 18. De Cliënt is ertoe gehouden eventuele klachten over de uitvoering van de opdracht schriftelijk bij SV Legal BV en Klokkers kenbaar te maken binnen zesentwintig weken na het bekend worden van de omstandigheden die aanleiding geven tot de klacht, bij gebreke waarvan het eventuele recht van de Cliënt op schadevergoeding vervalt. Voor Cliënten die consument zijn in de zin van artikel 6:236 BW heeft de laatstgenoemde vervaltermijn een duur van één jaar na het bekend worden van de hiervoor bedoelde omstandigheden.
 19. De Cliënt vrijwaart SV Legal BV en Klokkers van alle aanspraken van derden (bijvoorbeeld de wederpartij in een geschil) op SV Legal BV en Klokkers, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, voor zover de aanspraken van die derden op enige wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die SV Legal BV en Klokkers voor de Cliënt hebben verricht.
 20. Het auteursrecht op alle door SV Legal BV en Klokkers opgestelde en/of aan de Cliënt of derden verschafte werken in de zin van de Auteurswet berust uitsluitend bij SV Legal BV en Klokkers (of, als SV Legal BV en Klokkers niet de auteur van het betreffende werk zijn: de auteur(s) van het betreffende werk).
 21. De uurtarieven van SV Legal BV en Klokkers, die zijn overeengekomen bij aanvaarding van de opdracht, kunnen jaarlijks (per 1 januari) door SV Legal BV en Klokkers worden aangepast wegens inflatie en/of toename van de ervaringsjaren van de behandelend medewerker(s) van SV Legal BV en Klokkers.
 22. Betaling van een declaratie door de Cliënt geschiedt binnen de op de declaratie aangegeven betalingstermijn of, bij het ontbreken van een zodanige termijnaanduiding, binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie. De Cliënt is ertoe gehouden eventuele klachten over de (hoogte van de) declaratie binnen de geldende betalingstermijn bij SV Legal BV en Klokkers kenbaar te maken, bij gebreke waarvan het recht om te klagen vervalt. Voor Cliënten die consument zijn in de zin van artikel 6:236 BW bedraagt de laatstgenoemde termijn één jaar na de dagtekening van de declaratie. Als de Cliënt een declaratie niet binnen de zojuist beschreven betalingstermijn heeft voldaan, is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is de Cliënt wettelijke handelsrente verschuldigd (of, als de Cliënt een consument is: wettelijke rente). Als de Cliënt ook na te zijn aangemaand niet (tijdig en volledig) heeft betaald, is de Cliënt tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, één en ander conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
 23. Betalingen die SV Legal BV en Klokkers van de Cliënt ontvangen strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente, terwijl het restant zal worden afgeboekt van de oudste onbetaalde declaratie, ongeacht de eventueel door de Cliënt vermelde omschrijving bij het verrichten van de betaling.
 24. In zaken waarin op voorschotbasis wordt gewerkt, wordt het voorschot in beginsel niet verrekend met tussentijdse declaraties, maar uitsluitend met de einddeclaratie. Een eventueel restant van het voorschot wordt bij het einde van de opdracht gerestitueerd zonder dat SV Legal BV en Klokkers daarover rente verschuldigd is.
 25. Naast het afgesproken tarief zullen de kosten, terzake van het grriffierecht, uittreksels, desnkundigen en andere kosten van derden aan Cliënt worden doorbelast. Wijzigingen in het BTW-tarief worden door direct doorberekend.
 26. SV Legal BV en Klokkers zijn bevoegd de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Als dit gebeurt, is de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden van rechtswege van toepassing op alle rechtsverhoudingen zoals bedoeld in punt 3 van deze Algemene Voorwaarden en treden de nieuwe voorwaarden in de plaats van de onderhavige voorwaarden. Voor Cliënten die consument zijn zoals bedoeld in artikel 6:236 en 6:237 BW geldt dat zij bij een nadelige wijziging van de Algemene Voorwaarden gerechtigd zijn eventuele overeenkomsten met SV Legal BV en Klokkers te ontbinden.
 27. Op de rechtsverhouding(en) tussen de Cliënt en SV Legal BV en Klokkers en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 28. De rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd te beslissen over geschillen tussen SV Legal BV en Klokkers en de Cliënt, tenzij de Cliënt een consument is in de zin van artikel 6:236 BW, in welk geval elke volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechter bevoegd is te beslissen over het geschil.
 29. De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. Voor het gemak van de Cliënt is ook een vertaling opgesteld in het Engels. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.
Home
Neem voor deskundig advies contact met ons op