Boetebesluit UWV is evident onredelijk.

In een recente uitspraak heeft de Centrale Raad van Beroep beslist dat een verzoek om terug te komen van een definitief geworden boetebesluit op dezelfde wijze moet worden beoordeeld als een verzoek om terug te komen van een ander besluit. Deze belangrijke uitspraak betrof een zaak waarbij het UWV een bestuurlijke boete van € 3.571,03 had opgelegd aan een individu wegens het niet doorgeven van inkomsten.

Het UWV had aanvankelijk het bezwaar van betrokkene niet-ontvankelijk verklaard vanwege een te late indiening van het bezwaarschrift, waardoor het boetebesluit definitief werd. Na een verzoek om herziening van dit besluit wegens de persoonlijke en sociale situatie van betrokkene, wees het UWV het verzoek echter af.

De Centrale Raad van Beroep heeft nu bepaald dat het "evident-onredelijk"-criterium ook van toepassing is op boetebesluiten. Het criterium houdt in dat het vasthouden aan een definitief geworden besluit dat onmiskenbaar onjuist is, evident onredelijk is. Een oppervlakkige inhoudelijke beoordeling of summier onderzoek kan volstaan om de onmiskenbare onjuistheid van een besluit vast te stellen. Ook speelt het een rol als het bestuursorgaan de onjuistheid van de eerdere besluitvorming expliciet heeft erkend.

In de betreffende zaak erkende het UWV dat het oorspronkelijke boetebesluit onjuist was vanwege een te hoge boete in verhouding tot de draagkracht van betrokkene. Bovendien werd toegegeven dat de gezondheidssituatie en persoonlijke omstandigheden van betrokkene tot een ander besluit zouden hebben geleid als dit eerder bekend was geweest. De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat het oorspronkelijke boetebesluit onmiskenbaar onjuist was, en daarom was de weigering van het UWV om het besluit te herzien, evident onredelijk.

Als gevolg van de uitspraak heeft de Centrale Raad van Beroep de boete verlaagd naar € 714,21.

Deze uitspraak is gedaan door de zogenoemde "grote kamer" van de Centrale Raad van Beroep, bestaande uit vijf rechters, waaronder twee raadsheren van de Centrale Raad van Beroep, een raadsheer van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, en twee staatsraden van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Voorafgaand aan de uitspraak heeft de Centrale Raad van Beroep een onafhankelijk advies ingewonnen bij een raadsheer advocaat-generaal. Dit advies is te lezen via ECLI:NL:CRVB:2022:2623. Hoewel de Centrale Raad van Beroep niet gebonden is aan dit advies, wordt het wel als leidraad gebruikt bij het nemen van een besluit.

Link naar de uitspraak: [https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:CRVB:2023:1363].

Heeft u zelf een boete ontvangen, waarvan u denkt dat deze evident onredelijk is, neem dan contact met ons op!

Neem contact op